Tagged: Shani Astottara Shatanamavali in Kannada

Shani Ashtottara Shatanamavali in Kannada 1

Shani Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಶನೈಶ್ಚರಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ || . ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ  | ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ  |   ಓಂ...